دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
قانون و احکام دائمی برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶).pdf

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.pdf

 

خانم بتول معلم